گروههایی که قرآن می گوید وارد جهنـــــم می شوند عبــارتند از :

۱ـ کافران : بقره/۹۰ ٬ ۱۰۴ ٬ ۱۲۶ - آل عمران/ ۴ ٬ ۱۰ ٬ ۱۲ ٬ ۵۶ ٬ ۹۱ ٬ ۱۰۶ ٬ ۱۳۱ -  نساء/ ۱۴ ٬ ۱۸ ٬ ۳۷ ٬ ۵۵ ٬ ۵۶ ٬ ۱۰۲ ٬ ۱۵۱ ٬ ۱۶۱ ٬ ۱۶۸ ٬ ۱۶۹ ٬ -  انعام/ ۳۰ ٬ ۴۷ ٬ ۷۰ ٬ ۱۷۰ -  انفال/ ۱۴ ٬ ۳۵  -  مائده/ ۱۰ ٬ ۳۶ ٬ ۳۷ ٬ ۶۸ -  توبه/ ۳ ٬ ۴۹ -  یونس/ ۴ ٬ ۷۰ -  عنکبوت/ ۵۴ -  فاطر/ ۷ -  شوری/ ۲۶ -  جاثیه/ ۱۱ -  احقاف/ ۳۴ -  مجادله/ ۴ ٬ ۵ -  ملک/ ۶ ٬ ۲۸ -  معارج/ ۱ -  احزاب/ ۸ -  فصّلت/ ۲۷ -  فتح/ ۲۵ -  ابراهیم/ ۲ ٬ ۲۲ -  غاشیه/ ۲۴ .
لازم به ذکر است که بیشترین آیات جهنم ٬ مربوط به کــافران است .

۲ـ ظالمان و ستمگران : آل عمران/ ۱۵۱ -  نساء/ ۱۶۸ ٬ ۱۶۹ -  مائده/ ۱۲۹ -  اعراف/ ۴۱ -  نحل/ ۱۱۳ ٬ ۸۵ -  کهف/ ۲۹ -  حج/ ۲۵ -  انبیاء/ ۲۹ -  مریم/ ۷۲ -  ابراهیم/ ۲۲ -  شوری/ ۲۱ ٬ ۴۴ ٬ ۴۵ -  زخرف/ ۳۹ ٬ ۶۵ -  سبأ/ ۴۲ -  طور/ ۴۷ -  فرقان/ ۱۹ ٬ ۳۷ -  جن/ ۱۵ -  انسان/ ۳۱ .

۳ـ مشرکان : توبه/ ۱۷ -  اسراء/ ۳۹ -  احقاف/ ۲۶ -  بینه/ ۶ .

۴ـ منافقان : نساء/ ۱۳۸ ٬ ۱۴۰ ٬ ۱۴۵

۵ـ طغیانگران و مستکبران : نساء/ ۱۷۳ -  اعراف/ ۳۶ ٬ ۴۰ ٬ ۴۱ -  مؤمن/ ۴۸ ٬ ۴۹ ٬ ۶۰ ٬ ۷۲ ٬ ۷۶ -  احقاف/ ۲۰ -  زمر/ ۶۰ -  ص/ ۵۵ ٬ ۵۶ -  جاثیه/ ۸ -  ق/ ۲۴ -  مدثر/ ۱۶ -  نبأ/ ۲۱ ٬ ۲۲ -  نازعات/ ۳۷ .

۶ـ پیروی از شیطان : اعراف/ ۱۸ -  لقمان/ ۲۱ -  ابراهیم/ ۲۲ .

۷ـ تکذیب کنندگان آیات اللهی : بقره/ ۱۰ ٬ ۲۴ -  اعراف/ ۳۶ -  مائده/ ۱۰ ٬ ۶۸ -  انعام/ ۴۹ -  فرقان/ ۱۱ ٬ ۲۰ -  سجده/ ۲۰ -  سبأ/ ۵ ٬ ۳۸ ٬ ۴۲ -  طه/ ۲۰ -  شعرا/ ۱۸۹ -  واقعه/ ۵۰ -  الرحمان/ ۴۲ -  حدید/ ۱۹ -  ملک/ ۹ -  نغابن/ ۱۰ -  مرسلات/ ۳۴ -  مطففین/ ۱۷ -  لیل/ ۱۶ .

۸ـ مرتدان : بقره/ ۲۱۷ -  آل عمران/ ۸۸ -  توبه/ ۱۷ -  بینه/ ۶ .

۹ـ بت پرستان : احقاف/ ۲۱ .

۱۰ـ فسادکنندگان : نحل/ ۸۸ -  بروج/ ۱۰ .

۱۱ـ آدمهای شقی و خبیث : انفال/ ۳۷ -  اعلی/ ۱۱ -  لیل/ ۱۵ .

۱۲ـ شیاطین و جن : اعراف/ ۱۷۹ -  مریم/ ۶۸ ٬ ۶۹ ٬ ۷۰ ٬ ۷۱ ٬ ۷۲  -  سجده/ ۱۳ .

۱۳ـ فاسقان : اعراف/ ۱۶۵ -  انعام/ ۴۹ -  سجده/ ۲۰ -  احقاف/ ۲۰ .

۱۴ـ کسانی که آخرت را به دنیا فروختند : بقره/ ۸۶ .

۱۵ـ کسانی که غرق گناهند : بقره/ ۸۱ .

۱۶ـ آشکارا گناه کنندگان : احزاب/ ۳۰ .

۱۷ـ ربا خواران : بقره/ ۲۷۵ -  آل عمران/ ۱۳۰ ٬ ۱۳۱ .

۱۸ـ مترفین : مؤمنون/ ۶۴ .

۱۹ـ اعراض کنندگان از ذکر خدا : جن/ ۱۷ .

۲۰ـ منع کنندگان کار خیر : ق/ ۲۵ .

۲۱ـ اصحاب شمال : واقعه/ ۴۱ .

۲۲ـ فراموش کنندگان آخرت و قیامت و جهنم : اسراء/ ۱۰ -  سجده/ ۱۴ -  ص/ ۲۶ -  جاثیه/ ۳۴ -  الرحمن/ ۴۲ -  طور/ ۱۴ -  مدثر/ ۴۶ .

۲۳ـ پیروان ستمگران : هود/ ۱۱۳ .

۲۴ـ مسخره و استهزای آیات اللهی : کهف ۱۰۶ -  جاثیه/ ۱۰ ٬ ۳۵ .

۲۵ـ کسانی که مانع راه یابی مردم به حق می شوند و سد عن سبیل الله می کنند : نساء/ ۵۵ -  نحل/ ۹۴ -  مجادله/ ۱۶ .

۲۶ـ کسانی که با دستورات خدا و پیامبر مخالفت می کنند : نساء/ ۱۱۵ -  جن/ ۳۳ .

۲۷ـ کسانی که از عقل و چشم و گوششان در راه یابی به حق استفاده نمی کنند : اعراف/ ۱۷۹ -  ملک/ ۱۰ .

۲۸ـ کسانی که امید به ملاقات خداوند ندارند و به دنیا راضی اند : یونس/ ۷ ٬ ۸ .

۲۹ـ کسانی که به نعمتهای خدا کفران می ورزند : ابراهیم/ ۲۸ ٬ ۲۹ ٬ ۳۰ .

۳۰ـ دنیا پرستان : اسراء/ ۱۸ -  هود/ ۱۵ ٬ ۱۶ -  نازعات/ ۳۸ .

۳۱ـ زر اندوزان : توبه/ ۳۴ ٬ ۳۵ -  الحاقه/ ۲۸ ٬ ۲۹ ٬ ۳۰ ٬ ۳۱ -  همزه/ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ ٬ ۵ ٬ ۶ -  مسد/ ۲ ٬ ۳ .

۳۲ـ فرار از جهاد ( زحف ) : انفال/ ۱۵ ٬ ۱۶ -  توبه/ ۸۱ .

۳۳ـ آدم کشان : مائده/ ۳۲ -  نساء/ ۹۳ -  آل عمران/ ۲۱ .

۳۴ـ ترک کنندگان نماز : مدثر/ ۴۳.

۳۵ـ ترک کنندگان اطعام به مساکین و فقرا : مدثر/ ۴۴ .

۳۶ـ همنشینان با اهل باطل : مدثر/ ۴۵ .

۳۷ـ کسانی که زکات نمی دهند : فصلت/ ۷ -  توبه/ ۳۵ .

۳۸ـ خورندگان مال یتیم : نساء/ ۱۰ .

۳۹ـ کم فروشان : مطففین/ ۱ ٬ ۴ ٬ ۵ ٬ ۷ .

۴۰ـ عیب جویان : همزه/ ۱ ٬ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ .

۴۱ـ غیبت کنندگان : همزه/ ۱ ٬ ۲ ٬ ۳ ٬ ۴ .

۴۲ـ اسراف کنندگان : مؤمن/ ۴۳ -  اسراء/ ۲۷ .

۴۳ـ مجرمان : مریم/ ۸۶ -  زخرف/ ۷۴ -  مدثر/ ۴۱ -  اعراف/ ۴۰ ٬ ۸۴ ٬ ۱۳۳ -  حجر/ ۱۲ ٬ ۵۸ -  فرقان/ ۳۱ -  نمل/ ۶۹ -  قمر/ ۴۷ -  الرحمن/ ۴۱ ٬ ۴۲ ٬ ۴۳ ٬ ۴۴ ٬ ۴۵ -  معارج/ ۱۱ -  طه/ ۷۴ .

۴۴ـ تعدّی کنندگان از حدود اللهی : نساء/ ۱۴ -  بقره/ ۱۸۷ ٬ ۲۲۹ ٬ ۲۳۰ -  طلاق/ ۱ .

۴۵ـ دشمنان خدا و پیامبر و ائمه : فصّلت/ ۲۸ .

ضمناً آنچه ما در این موضوع نقل کردیم با استفاده از معجم قرآن و سیری در آیات جهنم و استفاده از تفاسیر موضوعی و به ویژه تفسیر پیام قرآن ٬ ج ۶ مبحث دوزخ می باشد.

منبع:کتاب جهنم و عذابهای جهنم نوشته حیدر قنبری

التمـــاس دعــــا