نکیر و منکر
از حضرت صادق نقل شده است که ((از شیعه مانیست کسی که سه چیز را انکار کند معراج سوال درقبر و شفاعت))

و روایت شده است((دو ملک نکیر ومنکر به شکل وصورت وحشتناکی می ایند که صدای انها مثل رعد غرنده و چشمهایشان مثل برق خیره کننده است پس سوال می کنند پروردگار وپیغمبر ودینت چیست و همچنین سوالی از ولی و امام او می کنند))


در ان حال چون جواب دادن بر میت سخت است و محتاج به کمک می باشد پس دو جا برای تلقین مرده ذکر کرده اند 1 یکی وقتی او را در قبر می گذارند بهتر است که با دست راست دوش راست او وبا دست چپ دوش چپ او را بگیرند و حرکت دهند و تلقین کند2 و یکی وقتی همه رفتند یکی از نزدیکان میت سر او بشیند و با صدای بلند به او تلقین کند

امام صادق فرموده است که((وقتی مومنی را داخل قبر کنند نماز طرف راست او زکات طرف چپ او وبر یعنی نکویی و احسان مشرف بر او می شود و صبر او در طر فی قرار می گیرد پس هنگامی که دو فرشته برای سوال می ایند صبر به نماز و زکات و بر می گوید صاحب خود را دریابید پس هرگاه از ان عاجز شدید من نزد او هستم

عوامل موثر در نجات از فشار قبر


از حضرت امیرالمومنین نقل شده است(( هرکس در هر جمعه سور نسا را بخواند از فشار قبر ایمن است))وهمچنین روایت شده است ((هرکس سوره زخرف را در خواندش مداومت کند حق تعالی او را در قبرش از جانوران زمین و فشار قبر ایمن می گرداند))

روایت شده از حضرت علی ((هر کس سوره قلم را در نماز های واجب ویا نافله بخواند خداوند او را از فشار قبر نجات می دهد))

از حضرت امام صادق نقل شده است ((هر کس ما بین ظهر 5 شنبه تا ظهر جمعه بمیرد حق تعالی او را از فشار قبر پناه میدهد))

حضرت محمد فرموده است ((که هر کس هنگام خواب سوره تکاثر را بخواند از فشار قبر در امان نگاه داشته می شود))

ازچیزهایی که باعث نجات از عذاب قبر می شود خواندن سوره تبارک بالای قبر میت استاز حضرت محمد نقل شده است(( هرکس نزد قبر مرده ای بهنگامی که دفن شود سه مرتبه(((اللهم انی اسلک بحق محمد وال محمد ان لا تعذب هذا المیت)))را سه مرتبه بگوید عذاب قبر تا روزی که دمیده شود از او بر می دارد

فــایـده ســؤال و جــواب در قبــر چیـسـت؟

خدا می‌داند شخص مؤمن است یا کافر، نیکوکار است یا بدکار؛ پس سؤال و جواب برای چه؟!
سؤال و جواب در قبر ابتدای پیدا شدن نعمت است برای مؤمن؛ چقدر او کیف می‌کند و لذت می‌برد وقتی که دو ملک را با آن قیافه های زیبا و دلربا مشاهده می‌کند. و آن بوی گل و ریحان بهشتی را که آنها همراه دارند استشمام می‌نماید، که نامشان برای مؤمن بشیـــر و مبشــــر است.
دیگر آن‌که خود سؤال و جواب برای مؤمن کیف دارد. بچه‌ها را دیده‌اید در مدرسه وقتی که درسشان را خوب خوانده‌ باشند کیف می‌کنند از آن‌ها سؤال شود تا کمال خود را بروز بدهند، مؤمن هم میل دارد که از پروردگارش بپرسند تا با کمال اطمینان به یگانگی پروردگار و رسالت محبوبش شهادت دهد.
هرقدر مؤمن از سؤال و جواب لذت می‌برد و برای او نعمت و ابتدای آسایش است، برای شخص کافر هم ابتدای بدبختی و شکنجه است.
آمــدن مــلک‌ها بـرای کافــر موحــش و ترسنــاک است. در روایات است کـه آنهـا هنگــام آمــدن صـــدای رعــد و بــرق می‌دهند، از چشمــانشــان آتــش می‌جهــد موهــای آنهــا روی زمیــن مــی‌کشــد، به یک منظــره ترسنــاکــی با میـت کافــر مــواجــه مـی‌شـونـد و نامشان برای کافــــر نکیـــــر و منکـــــر است.
کسی که یک عمر با خدا کاری نداشته، خدایش را نمی‌شناخته،معلوم است چه برسرش می‌آید،وقتی که از او درباره خدایش بپرسند. یک عمر خدایش پول بوده و شهرت، ریاست بوده، با خدای عالم کاری نداشته، تزلزلی در او پیدا می‌شود که نمی‌تواند پاسخی بدهد.
بعضی از عهده جواب برمی‌آیند، اما در پاسخ سؤال از پیغمبر در می‌مانند و بعضی هم در سایر عقاید حَـقــــه، برخی هم از عهده جواب نسبت به عقاید برمی‌آیند، لیکن در پاسخ به اعمال در می‌مانند.