آیا می دانید انسانها در روز قیامت به چه صورتهایی محشور میشوند؟رسول خدا(ص) فرمودند: همه مردم (غیر اهل تقوا) در روز قیامت،برهنه محشور میشوند و خدای تعالی ده گروه از امت من را در روز قیامت از صفوف مسلمانان جدا می کند و قیافه هایشان را تغییر می دهند. این ده گروه عبارتند از:

 

1- سخن چینان (که به شکل میمون در می آیند.)2- حرام خواران (که به شکل خوک در می آیند.)3- ربا خواران (وارانه وارد محشر میشوند.)4- حاکمان جو ر (کور به عرصه محشر می آیند.)5- افراد خودخواه و خود پسند (گنگ و کر محشور میشوند.)6- عالمان بی عمل (زبانشان را می جوند و چرک از دهانشان بیرون می آید.)7- آزار دهندگان همسایه (با دست و پای بریده وارد میشوند.)8- آنهایی که دوبهم زنی کرده اند (به شاخه ای از آتش آویزان می شوند.)9- شهوت پیشگان و کسانی که خمس و زکات خود را نمی پردازند (با بویی بد تر از مردار وارد محشر میشوند.)10- تکبر کنندگان (لباسهای آتشین بر آنها می پوشانند.)